Ochrana osobných údajov

PODMIENKY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

Na ochrane Vašich osobných údajov nám záleží. Tieto podmienky ochrany osobných údajov Vám vysvetlia, akým spôsobom spracúvame Vaše osobné údaje podľa ustanovení článkov 13 GDPR Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej ako „GDPR“) a podľa ustanovení § 19 zákona č. 18/2018 Z.z., o ochrane osobných údajov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“). Tieto podmienky spracúvania osobných údajov sú adresované všetkým dotknutým osobám, o ktorých spracúvame osobné údaje.

Prevádzkovateľom, t.j. subjektom, ktorý spracúva Vaše osobné údaje, je Ing. Peter Bočan – VIVIDO, s miestom podnikania Račianska 13152/69B, 831 02 Bratislava – Nové Mesto, IČO: 54 188 474, zapísaný v Živnostenskom registri Okresného úradu Bratislava, číslo živnostenského registra: 110-306693, ktorý je ako podnikateľ prevádzkovateľom internetového obchodu www.vivido.cz (ďalej len „e-shop“).

Kontaktovať nás môžete nielen prostredníctvom vyššie uvedených kontaktných údajov, ale aj na e-mail: info@vivido.cz alebo telefonicky na telefónnom čísle: +421 910 999 398

Na aké účely spracúvame Vaše osobné údaje?

 • Registrácia a vytvorenie užívateľského konta
 • Uzatvorenie kúpnej zmluvy (vrátane predzmluvnej komunikácie a objednania tovaru)
 • Priamy marketing
 • Kontaktné formuláre služby „Výkup“, „Dopyt“ a „Poradenstvo“
 • Ďalšie funkcionality webu (wishlist, cookies a pod.)

Aké osobné údaje spracúvame?

 • Osobné údaje potrebné k registrácii zákazníka

Ak si na našej stránke registráciou vytvoríte užívateľské konto na používanie našich služieb a nakupovanie tovarov, budeme spracúvať osobné údaje potrebné na ponúkanie a dodanie tovarov a poskytovanie s tým súvisiacich služieb. Ide o spracúvanie nasledujúcich osobných údajov: meno, priezvisko, používateľské meno, fakturačná adresa, dodacia adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa.

 • Osobné údaje potrebné na uzavretie kúpnej zmluvy so zákazníkom

Ak si na našej stránke záväzne objednáte tovar, budeme spracúvať Vaše osobné údaje potrebné k uskutočneniu platby, dodaniu tovaru, vybavovaniu reklamácie a pod. Ide o spracúvanie nasledujúcich osobných údajov: meno, priezvisko, používateľské meno, fakturačná adresa, dodacia adresa, telefónne číslo, e-mailovú adresu, číslo účtu/IBAN

 • Osobné údaje potrebné k marketingovej komunikácii so zákazníkom

Ak ste našim existujúcim zákazníkom, môžeme Vás informovať o novom tovare s cieľom podporiť jeho predajnosť. Ak ste dotknutou osobou bez predchádzajúceho vzťahu s našim e-shopom, v prípade, ak nám udelíte súhlas, môžeme Vás informovať o novom tovare s cieľom podporiť jeho predajnosť. Ide o spracúvanie nasledujúcich osobných údajov: meno, priezvisko, e-mailová adresa.

 • Osobné údaje potrebné k službe „Výkup“

Ak chcete predať Vašu zbierku alebo zberateľský predmet, môžete nás kontaktovať prostredníctvom kontaktného formulára „Výkup“ na úvodnej stránke webu. Na základe zadania Vašich osobných údajov Vás môžeme kontaktovať za účelom spracovania Vašej ponuky. Ide o spracúvanie nasledujúcich osobných údajov: telefónne číslo, e-mail.

 •  Osobné údaje potrebné k službe „Dopyt“

Ak ste nenašli v našom e-shope položku, ktorú hľadáte, pomôžeme Vám nájsť to, čo hľadáte. V takomto prípade nás môžete kontaktovať prostredníctvom kontaktného formulára „Dopyt“ na úvodnej stránke webu. Na základe zadania Vašich osobných údajov Vás môžeme kontaktovať za účelom spracovania Vášho dopytu, pričom Vám môžeme ponúknuť žiadané položky. Ide o spracúvanie nasledujúcich osobných údajov: telefónne číslo, e-mail.

 •  Osobné údaje potrebné k službe „Poradenstvo“

Ak vlastníte zaujímavú zbierku poštových známok, mincí, bankoviek či iných zaujímavých predmetov pre zberateľov a potrebujete poradiť ako ju doplniť, zhodnotiť či oceniť, tak nás môžete kontaktovať prostredníctvom kontaktného formulára „Poradenstvo “ na úvodnej stránke webu. Na základe zadania Vašich osobných údajov Vás môžeme kontaktovať za účelom poskytnutia požadovaného poradenstva. Ide o spracúvanie nasledujúcich osobných údajov: telefónne číslo, e-mail.

 •  Osobné údaje potrebné k funkcii wishlist

Ak ste našim registrovaným zákazníkom, máte možnosť vytvoriť si tzv. wishlist (zoznam prianí), ktorý si môžete vytvárať napr. za účelom neskorších nákupov. Vytvorením wishlistu Vám môžeme zasielať e-mail s upozornením, že tovar zaradený do wishlistu sa predáva za zvýhodnenú cenu alebo je opätovne dostupný. Ide o spracúvanie osobných údajov: meno, priezvisko, e-mailová adresa.

 • Osobné údaje potrebné k funkcii cookies

Pri používaní webovej stránky môže dôjsť k spracúvaniu Vašich osobných údajov, ak cookies, ktoré sa odosielajú zo zariadenia používateľa prevádzkovateľovi, môžu slúžiť na identifikáciu konkrétneho zariadenia a používateľa. Nastavenie cookies a Vaše preferencie si môžete nastaviť v úvodnej lište na webovej stránke. Viac k funkciám cookies a k nastaveniu preferencií nižšie v časti „ Čo sú cookies a ako ich používame?“.

 •  Osobné údaje sú potrebné k preukazovaniu, uplatňovaniu alebo obhajovaniu našich nárokov

Vaše osobné údaje môžeme spracúvať aj v prípade, ak to je nevyhnutné na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie našich právnych nárokov. Ide o spracúvanie nasledujúcich osobných údajov: meno, priezvisko, fakturačná adresa, dodacia adresa, telefónne číslo, e-mailovú adresu, číslo účtu/IBAN.

Aký je právny základ spracúvania osobných údajov?

Osobné údaje spracúvame na rôznych právnych základoch, a to:

 • spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy (čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR ),
 • spracúvanie je nevyhnutné na plnenie právnej povinnosti (čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR ),
 • spracúvanie osobných údajov sa vykonáva na základe súhlasu dotknutej osoby (čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR ),
 • základ spracúvania je daný našim oprávneným záujmom (čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR ).

Na priblíženie vyššie uvedených právnych základov by sme Vám  radi uviedli:

V prípade, že u nás nakupujete ako fyzická osoba, spracúvame Vaše osobné údaje, keďže ide o nevyhnutné spracúvanie na plnenie zmluvy, pričom spracúvanie vykonávame za účelom vybavenia Vašej objednávky, vrátane dodávky objednaného tovaru.

V prípade, že u nás nakupujete ako právnická osoba, právnym základom spracúvania je náš oprávnený záujem na uzatvorení a plnení zmluvy, pričom v takomto prípade spracúvame osobné údaje osoby, ktorá koná za alebo v mene právnickej osoby.

Vaše osobné údaje spracúvame aj za účelom plnenia zákonných povinností. V takomto prípade ide o plnenie najmä zákonných povinností, ktoré nám ukladá: zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, zákon č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa, zákon č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty, zákon č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve.

Na spracúvanie Vašich osobných údajov na účely marketingu je nevyhnutné udelenie súhlasu dotknutej osoby v prípade, ak nie ste našim existujúcim zákazníkom. V opačnom prípade, t.j. pri marketingovej komunikácii s existujúcimi zákazníkmi, je právnym základom náš oprávnený záujem, ktorý spočíva v informovanosti zákazníkov o tovaroch s cieľom podporiť ich predajnosť.

V prípade využívania služieb Výkup, Dopyt a Poradenstvo prostredníctvom webovej stránky, je právnym základom spracúvania osobných údajov predzmluvná komunikácia, prípadne plnenie zmluvy, pričom Vami poskytnuté osobné údaje spracúvame  za účelom spracovania a vybavenia Vašej požiadavky, prípadne za účelom poskytnutia poradenstva.

V prípade využívania iných funkcionalít webovej stránky, je právnym základom spracúvania osobných údajov náš oprávnený záujem, ktorý v prípade funkcie wishlist, spočíva v informovanosti zákazníkov o tovaroch s cieľom podporiť ich predajnosť a v prípade funkcie cookies spočíva v záujme na riadnom fungovaní webovej stránky a na našej snahe prispôsobiť webovú stránku Vašim potrebám.

Ak dochádza k spracúvaniu Vašich osobných údajov za účelom preukazovania, uplatňovania alebo obhajovania našich právnych nárokov, je právnym základom náš oprávnený záujem na riadnom plnení zmluvných a zákonných záväzkov.

Komu poskytujeme Vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje sú u nás maximálne chránené a pokiaľ by to nebolo nevyhnutné, neposkytli by sme ich žiadnemu tretiemu subjektu.

Za účelom dodania tovaru Vaše osobné údaje poskytujeme prepravnej spoločnosti. V prípade, ak využijete spôsob dodania tovaru takouto prepravnou spoločnosťou, výberom tohto spôsobu doručenia pri vytváraní objednávky udeľujete súhlas doručovateľovi na spracúvanie osobných údajov za účelom výkonu doručovateľskej služby.

Vaše osobné údaje môžu byť odovzdané tretiemu subjektu aj v prípade, ak ide o preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie našich právnych nárokov (odovzdanie osobných údajov napr. advokátovi, príslušnému súdu a pod.). Taktiež osobné údaje musíme odovzdať v prípade, ak nám to platné právne predpisy ukladajú alebo ak nám takúto povinnosť uloží orgán štátnej moci.

 Dochádza k cezhraničnému prenosu osobných údajov?

K cezhraničnému prenosu osobných údajov nedochádza.

 Dochádza k automatizovanému spracúvaniu osobných údajov s právnym účinkom a/alebo iným podstatným vplyvom na Vás?

Pri spracovaní Vašich osobných údajov nedochádza k automatizovanému spracúvaniu osobných údajov s právnym účinkom a/alebo iným podstatným vplyvom na Vás.

Ako dlho uchovávame Vaše osobné údaje?

V súlade so zásadou minimalizácie uchovávania osobné údaje spracúvame len po nevyhnutnú dobu na dosiahnutie účelu spracúvania. Dlhšie spracúvanie osobných údajov sa realizuje len v tom prípade, ak to je nevyhnutné na iný účel (napr. na účel archivácie), ktorý je zlučiteľný s pôvodným účelom.

Obdobie uchovávania osobných údajov je:

 • v prípade existencie zmluvného stavu Vaše osobné údaje spracúvame počas celej doby trvania tohto zmluvného vzťahu,
 • v prípade spracúvania osobných údajov na základe predzmluvnej komunikácie je doba spracúvania 2 roky od poskytnutia osobných údajov,
 • v prípade spracúvania osobných údajov na základe plnenia zmluvy je doba spracúvania 5 rokov od vystavenia daňového dokladu. V prípade, ak na tomto právnom základe spracúvania nám právne predpisy ukladajú povinnosť archivácie osobných údajov, potom je doba uchovávania daná právnym predpisom (v prípade archivácie daňových dokladov to je 10 rokov),
 • v prípade spracúvania osobných údajov na základe nášho oprávneného záujmu je doba spracúvania 5 rokov,
 • v prípade udelenie súhlasu spracúvame Vaše osobné údaje po dobu 5 rokov alebo do odvolania súhlasu.

Ako získavame Vaše osobné údaje?

Osobné údaje získavame priamo od dotknutých osôb, a to prostredníctvom webovej stránky nášho e-shopu. Spracovávame len tie osobné údaje, ktoré nám poskytnete v rámci vytvárania a používania používateľského konta, objednávania tovaru alebo pri následnej komunikácii. Po uzatvorení kúpnej zmluvy môžeme získať dodatočné osobné údaje od bánk a prevádzkovateľov platobných systémov (napr. údaj o Vašom čísle bankového účtu).

Aké sú Vaše práva pri spracúvaní osobných údajov?

 • Právo na prístup k osobným údajom

Máte právo na informácie o spracúvaní vašich osobných údajov, najmä máte právo vedieť zoznam osobných údajov, ktoré o Vás spracúvame.

 • Právo na opravu osobných údajov

Máte právo požadovať opravu nesprávnych osobných údajov, pričom my realizujeme dostatočné opatrenia, aby boli spracúvané presné, úplné a aktuálne osobné údaje.

 • Právo na vymazanie osobných údajov, tzv. právo na zabudnutie

Máte právo požadovať vymazanie Vašich osobných údajov, ak sú na to splnené zákonom uvedené dôvody, a to najmä: (i) osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý boli získané, (ii) súhlas bol odvolaný, (iii) osobné údaje sa spracúvali nezákonne, a pod. Žiadosti o výmaz osobných údajov nemusí byť vyhovené, pokiaľ je spracovanie osobných údajov potrebné na: (i) splnenie zákonnej povinnosti, (ii) na účel archivácie, (iii) na účel historického výskumu alebo (iv) na štatistický účel, pokiaľ je pravdepodobné, že právo na výmaz by znemožnilo alebo závažným spôsobom sťažilo dosiahnutie cieľov takého spracúvania.

 • Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov

Za súčasného splnenia zákonných podmienok máte právo požiadať, aby sa prestali používať Vaše osobné údaje, a to najmä (i) počas obdobia overenia správnosti osobných údajov, (ii) v prípade namietnutia správnosti osobných údajov, (iii) počas obdobia overenia, či máme relevantný účel spracúvania, (iv) počas obdobia overenia, či naše oprávnené záujmy prevažujú nad vašimi oprávnenými záujmami.

 • Právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov

Máte právo najmä namietať spracúvanie osobných údajov v prípade pochybností, či je na spracúvanie osobných údajov právny dôvod.

 • Právo na prenosnosť osobných údajov

Za určitých okolností máte právo požiadať o prenos osobných údajov, ktoré ste nám poskytli. Toto právo na prenosnosť sa týka len tých osobných údajov, ktoré boli poskytnuté na základe súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej ste jednou zo zmluvných strán.

 • Právo odvolať súhlas

Máte právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracúvaním osobných údajov, ktorý ste nám poskytli. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.

 • Právo podať sťažnosť

Máte právo podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, https://dataprotection.gov.sk, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; tel. číslo: +421 /2/ 3231 3214; E-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk.

 Čo sú cookies a ako ich používame?

Cookies slúžia ako prostriedok na prenos informácií medzi pôvodným serverom a používateľom s ich uložením v koncovom zariadení používateľa. Sú to vlastne malé textové súbory, ktoré umožňujú prístup k rôznym funkciám a tiež slúžia na zvyšovanie efektivity fungovania webovej stránky.

Na našom e-shope využívame

 • nevyhnutné, tzv. funkčné cookies – tieto cookies umožňujú realizovať základnú funkcionalitu webovej stránky. Tieto cookies môžete zakázať v nastavení Vášho internetového prehliadača, avšak v takomto prípade dôjde k ovplyvneniu samotného fungovania webovej stránky, na ktorej je e-shop prevádzkovaný.
 • dobrovoľné, tzv. analytické cookies – tieto cookies používame na štatistické účely. Zároveň nám analytické cookies pomáhajú porozumieť tomu, akým spôsobom používate webovú stránku e-shopu. Tieto cookies môžete zakázať v úvodnej lište na našom e-shope pri Vašej prvej návšteve alebo kedykoľvek potom na „Nastavenie súkromia“ .

Tieto podmienky ochrany osobných údajov sú platné a účinné od  04.04.2022