SÚHLAS SO SPRACÚVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV

SÚHLAS SO SPRACÚVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV

podľa článku 6 odsek 1, písmeno a) a čl. 7 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov,

ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES  (ďalej aj len “ GDPR”)


Zakliknutím zaškrtávacieho políčka vyjadrujete súhlas so spracúvaním osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, e-mailová adresa prevádzkovateľom, ktorým je Ing. Peter Bočan – VIVIDO, s miestom podnikania Račianska 13152/69B, 831 02 Bratislava – Nové Mesto, IČOP: 54 188 474, zapísaný v Živnostenskom registri Okresného úradu Bratislava, číslo živnostenského registra: 110-306693,

a to na účely marketingovej komunikácie – zasielanie  informácií o tovaroch a službách, špeciálnych cenách tovarov a služieb/ zľavách a novinkách (ďalej len „newsletter“).

V súvislosti s udelením súhlasu nám poskytujete nasledujúce vyhlásenia a ubezpečenia:

 1. Tento súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov udeľujem na obdobie 5 rokov alebo do odvolania súhlasu, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr.
 2. Vyhlasujem a potvrdzujem, že som osobou, ktorá dovŕšila vek 16 rokov a v zmysle platných právnych predpisov môžem samostatne vyjadriť svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov. V prípade nedovŕšenia uvedeného veku sa vyžaduje súhlas zákonného zástupcu dotknutej osoby.
 3. Som si vedomý (á), že:
  • poskytnutie osobných údajov na vyššie špecifikovaný účel/ udelenie tohto súhlasu s ich spracúvaním je dobrovoľné; odmietnutie poskytnutia údajov/ tohto súhlasu nebude mať na mňa žiadne nepriaznivé následky;
  • tento súhlas môžem kedykoľvek odvolať, a to aj pred uplynutím doby, na ktorú bol tento súhlas udelený, nasledovnými spôsobmi: (i) zaslaním e-mailovej správy na e-mailovú adresu zodpovednej osoby prevádzkovateľa info@vivido.cz alebo (ii) zaslaním písomného odvolania súhlasu na adresu sídla prevádzkovateľa: Ing. Peter Bočan – VIVIDO, s miestom podnikania Račianska 13152/69B, 831 02 Bratislava – Nové Mesto alebo (iii) kliknutím na odkaz („odhlásenie odberu noviniek“), ktorý je súčasťou každého informačného e-mailu ;
  • odvolanie súhlasu je účinné dňom jeho doručenia a nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.
 4. Bol (a) som informovaný (á), že:
  • právnym základom spracúvania mojich osobných údajov je tento súhlas;
  • doba uchovávania osobných údajov je 5 rokov odo dňa udelenia súhlasu, alebo do odvolania súhlasu, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr;
  • príjemcami osobných údajov spracúvaných na vyššie špecifikovaný účel sú poskytovatelia IT služieb a softvérového vybavenia;
  • osobné údaje sú spracúvané zamestnancami prevádzkovateľa v rozsahu, v akom je to nevyhnutné na plnenie ich pracovných úloh;
  • k automatizovanému rozhodovaniu, ani profilovaniu (podľa článku 4 odsek 4 a článku 22 ods. 1 a 4 GDPR) nedochádza;
  • osobné údaje nie sú prenášané do tretích krajín mimo Európskeho hospodárskeho priestoru (EÚ, Island, Nórsko a Lichtenštajnsko);
 5. Bol (a) som informovaný (á), že v súvislosti so spracúvaním mojich osobných údajov na vyššie špecifikovaný účel mám nasledovné práva:
  • právo odvolať súhlas (podľa podmienok uvedených v tomto dokumente);
  • právo na prístup k osobným údajom a informáciám podľa čl. 15 GDPR;
  • právo na opravu nesprávnych a/alebo doplnenie neúplných osobných údajov podľa čl. 16 GDPR;
  • právo podať sťažnosť dozornému orgánu, najmä v členskom štáte svojho obvyklého pobytu, mieste výkonu práce alebo v mieste údajného porušenia, ak sa domnievam, že spracúvanie osobných údajov, ktoré sa ma týka, je v rozpore s GDPR; dozorným orgánom v Slovenskej republike je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, IČO: 36 064 220, webové stránky https://dataprotection.gov.sk/uoou/ (Vzor návrhu na začatie konania o ochrane osobných údajov je k dispozícií na stránke úradu: dataprotection.gov.sk→ Tlačivá a vzory → Vzor návrhu na začatie konania o ochrane osobných údajov).
  • právo na obmedzenie spracúvania za podmienok podľa čl. 18 GDPR;
  • právo na vymazanie a zabudnutie za podmienok podľa čl. 17 GDPR;
  • právo na prenosnosť údajov za podmienok podľa čl. 20 GDPR.