Obchodné podmienky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY NA NÁKUP V E-SHOPE WWW.VIVIDO.CZ

(neoddeliteľná súčasť kúpnej zmluvy uzatváranej na diaľku medzi predávajúcim a kupujúcim)

Článok I.

Základné ustanovenia obchodných podmienok

1.1. Predávajúci, ktorým je Ing. Peter Bočan – VIVIDO, s miestom podnikania Račianska 13152/69B, 831 02 Bratislava – Nové Mesto, IČO: 54 188 474, zapísaný v Živnostenskom registri Okresného úradu Bratislava, číslo živnostenského registra: 110-306693, je ako podnikateľ prevádzkovateľom internetového obchodu vivido.cz (ďalej len „e-shop“). E-shop ponúka na predaj koncovým zákazníkom špecifický tovar, ktorý predstavujú zberateľské a úžitkové predmety (ďalej len „tovar“ alebo „predmet kúpy“). Predávajúci je podnikateľom zapísaným v živnostenskom registri príslušného registrového úradu, ktorý vykonáva podnikateľskú činnosť vo vlastnom mene, na vlastný účet a na svoje vlastné podnikateľské riziko.

1.2. Kontaktné údaje predávajúceho:

e-mail:    info@vivido.cz

Telefón: +421 910 999 398

DIČ:       1044414217

Korešpondenčná adresa:

Ing. Peter Bočan, MSc,

Račianska 69/B, 831 02 Bratislava, Slovenská republika

 

Banka: Tatra banka, a.s.

IBAN: SK64 1100 0000 0029 4312 1069

BIC (SWIFT): TATRSKBX

 

1.3. Orgán dozoru vykonávajúci dohľad:

Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj

Odbor výkonu dozoru

Bajkalská 21/A, P. O. BOX č. 5, 820 07 Bratislava

Tel. č.: 02/58 27 21 72, 02/58 27 21 04

Fax č. 02/58 27 21 70

 

1.4. Všeobecné obchodné podmienky na nákup v e-shope vivido.cz (ďalej len „VOP“) sa vzťahujú na všetky objednávky/ponuky/návrhy/individuálne kúpne zmluvy uzatvorené medzi predávajúcim a kupujúcim pri kúpe tovaru kupujúcim ako koncovým zákazníkom e-shopu.

1.5. Aktuálne VOP tvoria neoddeliteľnú súčasť každej individuálnej kúpnej zmluvy uzatváranej medzi predávajúcim a kupujúcim pri predaji/kúpe tovaru v e-shope vivido.cz. Ak VOP obsahujú ustanovenia odlišné od individuálnej kúpnej zmluvy, majú ustanovenia individuálnej kúpnej zmluvy prednosť pred VOP. Odlišné alebo dodatočné podmienky individuálnej kúpnej zmluvy sú platné, ak boli dohodnuté písomne.

1.6. Každá kúpna zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim ohľadom tovaru je uzatvorená podľa slovenského práva a všetky právne vzťahy, ktoré vzniknú z kúpnej zmluvy, sa spravujú slovenským právom.

1.7. V e-shope sú oprávnení nakupovať kupujúci – spotrebitelia ako aj ostatní kupujúci. Kupujúcim/ objednávateľom so statusom spotrebiteľa – zákazníkom spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá ako kupujúci/objednávateľ pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania (ďalej aj ako “spotrebiteľ“). Ostatní kupujúci/objednávatelia/zákazníci (osoby podnikajúce na základe živnostenského oprávnenia alebo osobitného povolenia, licencie, všetky právnické osoby) právne postavenie spotrebiteľa nemajú.

1.8. V e-shope nakupujú zákazníci ako registrovaní kupujúci alebo ako kupujúci bez registrácie. Kupujúci sa registruje elektronicky prostredníctvom web stránky vivido.cz, v sekcii registrácia. Kupujúci v prípade záujmu na účely registrácie vyplní vyžiadané povinné údaje spojené so základnou registráciou. Po ukončení základnej registrácie systém e-shop automaticky vygeneruje pre kupujúceho osobné konto, prihlasovacie meno a heslo zadáva/potvrdzuje kupujúci. Registračné údaje kupujúceho sú následne používané pre účely vytvorenia objednávky, uzavretie kúpnej zmluvy a následné plnenie kúpnej zmluvy. Pokiaľ bude pri registrácii kupujúcim vyslovený súhlas s informovaním o novinkách a zvýhodnených ponukách, je predávajúci oprávnený použiť registračné údaje tiež na reklamné a marketingové aktivity súvisiacu s jeho činnosťou. Predávajúci odporúča prihlasovacie údaje zapísať a uchovať pre prípad budúcich nákupov. Je v záujme každého registrovaného kupujúceho, aby si chránil prihlasovacie údaje.

 

Článok II.

Práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho

2.1 Predávajúci má najmä tieto povinnosti:

2.1.1. dodať objednaný tovar kupujúcemu v dohodnutom množstve, kvalite a zabaliť ho alebo vybaviť na prepravu spôsobom potrebným na jeho uchovanie a ochranu,

2.1.2. odovzdať kupujúcemu najneskôr spolu s tovarom v písomnej alebo elektronickej podobe všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru a ďalšie doklady predpísané platnými právnymi predpismi (návody v slovenskom jazyku, daňový doklad, atď.).

2.2. Predávajúci má právo na úplné zaplatenie kúpnej ceny od kupujúceho za dodaný tovar.

2.3. Predávajúci má právo zrušiť (stornovať) objednávku, ak z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode, ak sa so zákazníkom nedohodne na náhradnom plnení.

2.4. Kupujúci má najmä nasledujúce povinnosti:

2.4.1. prevziať tovar,

2.4.2. zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu včas vrátane nákladov na doručenie tovaru.

2.5. Kupujúci má právo na dodanie tovaru v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom stranami zmluvy.

 

Článok III.

Uzavretie kúpnej zmluvy

3.1. Predmetom kúpnej zmluvy je odplatný prevod vlastníckeho práva k jednotlivo určenému predmetu kúpy z predávajúceho na kupujúceho a úprava vzájomných práv a povinností zmluvných strán. Predmetom kúpy je tovar vložený kupujúcim „do košíka“, uvedený v elektronickej objednávke kupujúceho. Kupujúci je oprávnený cez e-shop objednať akýkoľvek tovar, pri ktorom je umiestnené tlačidlo „do košíka“. Po stlačení tlačidla „do košíka“ sa objednaný tovar automaticky pridá do nákupného košíka kupujúceho, ktorý je kedykoľvek k dispozícii na nahliadnutie.

3.2. K uzavretiu kúpnej zmluvy dochádza záväzným akceptovaním návrhu na uzatvorenie kúpnej zmluvy kupujúceho predávajúcim (odsek 3.4 VOP) vo forme vyplneného formulára kupujúcim, t. j. objednávky. Systém e-shopu predávajúceho generuje elektronickú objednávku tovaru na predávajúceho v momente, kedy kupujúci ukončí a uzavrie „objednávku s povinnosťou platby“ a potvrdí odoslanie tejto záväznej objednávky predávajúcemu. Kupujúci nie je oprávnený po odoslaní záväznej objednávky túto modifikovať.

3.3. Počas tvorby objednávky kupujúci vyjadruje povinný súhlas s aktuálnym znením VOP a znením ZRP, zverejneným v sekcii pre kupujúcich na web stránke e-shopu. Neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim sú VOP a tiež Záručné a reklamačné podmienky e-shopu vivido.cz (ďalej len „ZRP“). Práva a povinnosti zmluvných strán, vyplývajúce z každej individuálnej kúpnej zmluvy uzavretej prostredníctvom objednávky v e-shope, sa na základe vôle zmluvných strán riadia aj ustanoveniami aktuálnych VOP a ZRP, ktoré sa takto stávajú neoddeliteľnou súčasťou individuálnej kúpnej zmluvy. VOP a ZRP ďalej záväzne upravujú práva a povinnosti zmluvných strán a určujú tak príslušnú časť obsahu zmluvy. Kupujúci pri vytvorení objednávky potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil resp. mal dostatočný časový priestor/ možnosť prečítať si/ vopred sa oboznámiť s VOP a ZRP.

3.4. Po vytvorení a odoslaní záväznej objednávky kupujúcim je táto zaregistrovaná v systéme e-shopu, o čom bude kupujúci informovaný e-mailovým oznámením o prijatí objednávky. Kúpna zmluva sa považuje za uzatvorenú momentom doručenia potvrdenia o prijatí objednávky/ akceptácie kupujúcemu. Týmto momentom je kúpna zmluva záväzná pre obe zmluvné strany. Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu objednaný tovar, v dohodnutom čase a mieste plnenia, a previesť na kupujúceho vlastnícke právo k predmetu kúpy za podmienok dohodnutých v zmluve/ objednávke a VOP. Kupujúci sa zaväzuje riadne a včas zaplatiť dohodnutú kúpnu cenu a dohodnuté náklady a predmet kúpy v mieste plnenia riadne a včas prevziať.

 

Článok IV.

Kúpna cena, ostatné náklady a platobné podmienky

4.1. Kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu tovaru dohodnutú v kúpnej zmluve vrátane nákladov na doručenie tovaru bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho (platba vopred) alebo platbou prostredníctvom PayPal. Všetky ceny uvedené na internetovej stránke predávajúceho sú konečné. Prípadné náklady na dopravu a balné budú zaúčtované na konci objednávky.

4.2. Ku kúpnej cene tovaru sú účtované náklady na jeho prepravu do miesta plnenia, a to vo výške uvedenej v e-shope, v závislosti od vybraného spôsobu prepravy a platby objednaného kupujúcim.

4.3. Ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu bezhotovostným prevodom, za deň platby sa považuje deň, v ktorý bola celá kúpna cena pripísaná na účet predávajúceho.

4.4. Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu za dohodnutý tovar v termíne podľa kúpnej zmluvy, najneskôr však pri prevzatí tovaru.

4.5. Omeškanie kupujúceho so zaplatením dohodnutej kúpnej ceny tovaru alebo jej časti sa na základe vzájomnej dohody zmluvných strán považuje za porušenie kúpnej zmluvy podstatným spôsobom.

 

Článok V.

Dodanie predmetu kúpy, miesto a čas plnenia

5.1. Čas plnenia/ termín dodania: Objednávky vybavuje predávajúci v najkratšom možnom čase, od 24 hodín do 5 pracovných dní, najneskôr do 30 dní od dátumu potvrdenia objednávky. Ak predávajúci nesplnil svoj záväzok dodať vec v dohodnutej lehote, kupujúci ho vyzve, aby dodal vec v ním poskytnutej dodatočnej primeranej lehote. Ak predávajúci nedodá vec ani v tejto dodatočnej primeranej lehote, kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy.

5.2. Miestom plnenia/ dodania predmetu kúpy je adresa uvedená v záväznej objednávke kupujúceho potvrdenej predávajúcim.  Dodanie predmetu kúpy do miesta plnenia zabezpečuje predávajúci prostredníctvom svojho zmluvného dopravcu/ Slovenskej pošty. Náklady spojené s dodaním tovaru a s jeho prevzatím znáša v súlade s potvrdenou objednávkou kupujúci.

5.3. Predmet kúpy bude odosielaný zo Slovenskej republiky a to prostredníctvom služieb Slovenskej pošty. Prehľad nákladov súvisiacich s dopravou a doručením je uvedený v tabuľke nižšie:

 

Miesto doručenia Druh zásielky / približná dodacia lehota
Obyčajný list do 50g Doporučený list do 50g Doporučený list do 2 kg Balík na adresu
Slovenská republika 1,00 EUR 2,00 EUR 4,50 EUR 5,00 EUR
2 – 3 dni 2 – 3 dni 2 – 3 dni 2 – 3 dni
Česká republika 1,50 EUR 5,00 EUR 14,00 EUR 14,00 EUR
3 – 5 dní 3 – 5 dní 3 – 5 dní 4 – 7 dní
Ostatné krajiny EÚ 1,50 EUR 6,00 EUR 16,00 EUR 30,00 EUR
3 – 5 dní 3 – 5 dní 3 – 5 dní 4 – 7 dní
Krajiny mimo EÚ 1,55 EUR 6,00 EUR 16,00 EUR 30,00 EUR
5 – 8 dní 5 – 8 dní 7 – 8 dní 7 – 10 dní

 

5.4. Predmet kúpy bude odoslaný kupujúcemu do 2 pracovných dní od prijatia platby kúpnej ceny. O odoslaní zásielky bude kupujúci informovaný e-mailovou správou, ktorá bude obsahovať aj fotografiu zásielky. V prípade doporučených zásielok alebo balíkov kupujúci dostane v e-mailovej správe aj registračné číslo zásielky tak, aby mohol zásielku sledovať.

5.5. Osobné prevzatie predmetu kúpy kupujúcim je prípustné. V prípade osobného odberu predmetu kúpy je tento pripravený na prevzatie po dobu 10 kalendárnych dní od oznámenia kupujúcemu. Osobný odber sa realizuje po predchádzajúcej dohode na adrese: Račianska 69/B, 831 02 Bratislava. V rámci hlavného mesta Bratislava e-shop ponúka bezplatné doručenie tovaru kupujúcemu, ktoré sa uskutoční po predchádzajúcej dohode s kupujúcim, v ktorej sa dohodne čas aj miesto doručenia.

5.6. Ak je kupujúci v omeškaní s osobným prevzatím predmetu kúpy, a tento neprevezme ani v dodatočnej lehote 3 kalendárnych dní od doručenia písomnej výzvy predávajúceho na e-mailovú adresu kupujúceho, je predávajúci oprávnený odstúpiť od individuálnej kúpnej zmluvy/ zrušiť objednávku. Ak predávajúci kúpnu zmluvu/ objednávku nezruší a kupujúci oznámi, že si predmet kúpy osobne prevezme  v náhradnom termíne, znáša kupujúci zvýšené náklady spojené s dodaním.

5.7. Kupujúci je oprávnený skontrolovať zásielku pri jej doručení a/ alebo pri osobnom prevzatí. V prípade zistenia poškodenia tovaru pri jeho prevzatí kupujúcim má tento možnosť odmietnuť tovar prevziať.

5.8. V prípade, ak je tovar doručovaný prostredníctvom dopravcu, o poškodení tovaru je dopravca povinný vyhotoviť tzv. škodový zápis za prítomnosti a na žiadosť kupujúceho. Na základe takto vyhotoveného záznamu doručeného predávajúcemu môže predávajúci po uzavretí škodovej udalosti s dopravcom poskytnúť odstránenie nedostatku tovaru, zľavu na tovar a v prípade neodstrániteľných chýb tovaru dodať kupujúcemu nový tovar. Neskoršie reklamácie tohto typu bude potrebné preukázať.

5.9. V prípade, ak kupujúci bez predchádzajúceho písomného odstúpenia od zmluvy objednaný tovar neprevezme v dohodnutom mieste plnenia (kupujúci neprevezme predmet kúpy v presnom termíne dodania), vzniká predávajúcemu nárok na uplatnenie náhrady za vzniknutú škodu vo výške skutočných nákladov na pokus o neúspešné doručenie objednávky. Po uplynutí 5 pracovných dní odo dňa, keď bol kupujúci povinný tovar prevziať, je predávajúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a predať tovar tretej osobe.

5.10. Kupujúci je oprávnený v prípade nedodania tovaru predávajúcim v lehote uvedenej v obchodných podmienkach odstúpiť od kúpnej zmluvy a predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu.

5.11. Odovzdanie predmetu kúpy: Faktúra, ktorou je vyúčtovaná kúpna cena predmetu kúpy, je súčasne dodacím listom a záručným listom a teda potvrdením o dodaní a prevzatí predmetu kúpy.

 

Článok VI.

Nadobudnutie vlastníctva a prechod nebezpečenstva škody na tovare

6.1. Tovar zostáva majetkom predávajúceho až do úplného zaplatenia kúpnej ceny kupujúcim. Tovar je dodaný kupujúcemu jeho prevzatím pri osobnom odbere alebo okamihom jeho prevzatia kupujúcim od prepravnej spoločnosti.

6.2. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v momente, keď prevezme tovar od predávajúceho, alebo v momente, keď mu predávajúci umožní nakladať s tovarom a kupujúci tovar neprevezme.

 

Článok VII.

Kvalita tovaru/ predmetu kúpy

7.1. Opis položky a fotodokumentácia: e-shop www.vivido.cz venuje veľkú pozornosť objektívnemu opisu a fotodokumentácii každej položky, ktorá je ponúkaná v e-shope. Cieľom je poskytnúť kupujúcemu maximum informácií o predmete tak, aby sa zodpovedne rozhodol pre jeho kúpu. Pri prezentácii tovarov je snaha prezentovať všetky dôležité detaily ale zároveň neskrývať nedostatky, ktoré ponúkaný predmet kúpy môže obsahovať. Pri fotodokumentácii sa e-shop riadi týmito zásadami:

7.1.1. Prvá fotografia vždy predstavuje celkový pohľad na ponúkanú položku, každá ďalšia fotografia ukazuje jej časti alebo detaily;

7.1.2. Pre vyhotovenie fotografií sa používa vždy neutrálne pozadie tak, aby ponúkaná položka bola jednoznačne identifikovateľná;

7.1.3. V prípade filatelie je vždy prezentovaná predná i zadná strana známky. V prípade sérií známok je vždy najprv prezentovaná celá séria a v zapätí zadná strana celej série. Pri niektorých sériách známok sú prezentované (okrem celej série) aj všetky známky osobitne alebo len známky najvyššej katalógovej hodnoty konkrétnej série;

7.1.4. Filatelistický materiál (okrem celých zbierok) je prioritne prezentovaný mimo albumov alebo zásobníkov tak, aby priesvitné pásky neskresľovali detaily;

7.1.5. V prípade, že predmet kúpy obsahuje dôležitý detail (podpis autora, značka znalca atď.) je tento na fotografii zvýraznený. To isté platí aj pri možných defektoch, ktoré predmet kúpy môže obsahovať;

7.1.6. Pri položkách väčšieho rozsahu (celé zbierky, albumy atď.) nie je možné fotodokumentáciou obsiahnuť všetky detaily. V tomto prípade je prezentovaný maximálny objem fotografií tak, aby spolu s opisom položky poskytol objektívny pohľad na rozsah a kvalitu ponúkaného predmetu kúpy;

7.1.7. Pri numizmatickom materiáli okrem prednej strany (averzu) a zadnej strany (reverzu) je snaha  prezentovať aj hranu mince alebo medaile. To samozrejme neplatí pre PROOF sety alebo zbierky väčšieho rozsahu.

7.2. Cieľom e-shopu www.vivido.cz je poskytnúť kupujúcemu maximum informácií pre to, aby sa pre kúpu konkrétneho predmetu kúpy mohol rýchlo a zodpovedne rozhodnúť. V prípade, že prezentované informácie sú z pohľadu kupujúceho nedostatočné, na požiadanie budú kupujúcemu poskytnuté ďalšie detaily. V záujme vyhnutia sa prípadným nedorozumeniam by kupujúci mal venovať pozornosť opisu a fotodokumentácii konkrétnemu predmetu kúpy.

7.3. Označenie úrovne kvality položky: Fotodokumentáciu, ktorá je pre ponúkanú položku najdôležitejšia, e-shop dopĺňa aj jej opisom, ktorý vždy obsahuje aj informáciu o jej stave alebo kvalite. Pre opis úrovne kvality položky sa používajú najmä medzinárodne zaužívané označenia, ktoré sú uvedené a vysvetlené nižšie:

Sekcia filatelia (známky)

Označenie používané

VIVIDO

Iné označenie Význam (ENG) Význam (SK)
MNH ** Mint Never Hinged Nepoužitá známka bez nálepky s originálnym lepom
MH * Mint Hinged Nepoužitá známka s originálnym lepom s nálepkou
NG (*) No Gum Nepoužitá známka bez lepu a bez nálepky
USED Used Použitá známka. Toto označenie platí aj pre opečiatkované známky s pôvodným bezchybným lepom.

 

Sekcia numizmatika (mince) a faleristika (vyznamenania a medaile)

Označenie používané VIVIDO Význam (ENG) Skrátený opis (SK)
PROOF Proof / Prooflike Mince vydávané výlučne pre zberateľské účely. Od obehových mincí sa odlišujú vysokou kvalitou spracovania (vysoký lesk, ostrosť reliéfu atď.)
BU Brilliant Uncirculated Minca v perfektnom stave neobsahuje žiadne stopy opotrebenia, manipulácie či stopy vznikajúce pri kontakte s inými mincami.
UNC/U Uncirculated Minca nemá žiadne stopy opotrebenia môže ale obsahovať ľahké stopy spôsobené manipuláciou (škvrny na povrchu, zníženie lesku)
AU About Uncirculated Minca obsahuje ľahké stopy opotrebenia, minimálne polovica pôvodného lesku mince je ale zachovaná.
EF Extra Fine Motív a text mince je ľahko opotrebený používaním ale je jasne rozpoznateľný, minca obsahuje zvyšky pôvodného lesku.
VF Very Fine Najvyššie vystupujúce časti motívu mince či textu sú opotrebené, hlavné detaily sú ale dobre čitateľné.
F Fine Minca vykazuje mierne až stredné  opotrebenie. Celkový motív a text je ale stále rozoznateľný.
VG Very Good Minca je opotrebená, hlavné detaily sú ošúchané (ploché)
G Good Ťažko opotrebená  minca. Hlavný motív je síce rozoznateľný ale väčšina jeho častí je plochá (ošúchaná). Niektoré časti textu sú nečitateľné.

 

Sekcia notafília (bankovky) a filokartia (pohľadnice)

Označenie

používané VIVIDO

Význam (ENG) Skrátený opis (SK)
UNC/U Uncirculated Bankovka je bez akýchkoľvek defektov akoby priamo z tlačiarne. Rohy bankovky sú ostré, bankovka nie je ani ľahko prehnutá. Bankovka má svoj pôvodný lesk.
AU About Uncirculated Táto kvalita bankovky môže obsahovať ľahké znaky manipulácie v banke napr. pri počítaní. K týmto znakom patrí ľahko ohnutý roh alebo ľahký prehyb v strede. Tieto znaky však nesmú byť prítomné súčasne. Bankovka má svoj pôvodný lesk.
EF Extremely Fine Bankovka vysokej kvality so znakmi ľahkej manipulácie. Môže obsahovať maximálne tri ľahké prehyby alebo jedno silnejšie prehnutie.
VF Very Fine Bankovka môže obsahovať niekoľko prehybov horizontálne či vertikálne. Papier obsahuje len minimálne stopy znečistenia. Rohy môžu byť ľahko opotrebované ale nie úplne zaguľatené. Bankovka nesmie byť natrhnutá.
F Fine Bankovka obsahuje znaky používania. Hrany môžu obsahovať malé trhliny, ktoré ale nezasahujú do obrazu. Farba je čistá ale nie veľmi ostrá.
VG Very Good Bankovka obsahuje jasné znaky používania. Rohy môžu byť zaguľatené, trhliny môžu zasahovať do samotného obrazu. Pripúšťajú sa malé perforácie vzniknuté používaním alebo dierky od sponiek.
G Good Opotrebovaná bankovka. Obsahuje mnoho prehybov, perforácií, znečistenie, zaguľatené rohy, často aj grafity. Väčšie časti bankovky môžu chýbať.
FA Fair Ťažko opotrebovaná bankovka. Okrem znakov opísaných v kategórii G, môže chýbať až polovica bankovky.
P Poor Totálne zničená bankovka s chýbajúcimi časťami, veľkými perforáciami a znečistením. Časti bankovky môžu byť zlepené páskou.

 

Sekcia interiér a ostatné

Predmety ponúkané v týchto sekciách môžu byť veľmi rôznorodé, preto vo všeobecnosti používame označenie, ktoré najviac vystihuje ich stav.

Označenie

používané VIVIDO

Skrátený opis (SK)
NEW Predmet je nový nepoužívaný a zväčša v pôvodnom balení, ktoré môže byť opotrebené.
BARELY USED Predmet vykazuje malé známky opotrebenia – je vo veľmi zachovalom stave.
USED Predmet obsahuje nedokonalosti spôsobené bežným používaním je však kompletný a nechýba žiadna jeho časť.
POOR Silno opotrebený predmet, môžu hýbať a niektoré jeho časti.

 

7.4. Opis konkrétneho predmetu kúpy s určením jej kvality tvorí spolu s fotodokumentáciou základnú informáciu o ponúkanej položke. Ak má kupujúci akékoľvek otázky o prezentovanej položke, predávajúci doplní ďalšie informácie na základe požiadavky kupujúceho.

 

Článok VIII.

Záručné podmienky/ Reklamácie

8.1. Záručné podmienky a reklamácie sa riadia týmto Reklamačným poriadkom

 

Článok IX.

Osobné údaje a ich ochrana

9.1. Predávajúci prijal primerané opatrenia k spracúvaniu osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a podľa nariadenia GDPR. Kupujúci potvrdzuje, že bol oboznámený so spracúvaním jeho osobných údajov v zmysle pravidiel, ktoré nájde na nasledujúcom odkaze: Podmienky ochrany osobných údajov 

 

Článok X.

Odstúpenie od kúpnej zmluvy a prípady, keď odstúpiť od kúpnej zmluvy nie je možné

10.1. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru dohodnutého v kúpnej zmluve prerušil výrobu alebo vykonal také závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich z kúpnej zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci, alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať, nie je schopný dodať tovar zákazníkovi v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami. Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti ihneď informovať kupujúceho a vrátiť mu už zaplatenú kúpnu cenu za tovar v lehote do 14 dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy rovnakým spôsobom, aký použil kupujúci pri svojej platbe. Tým nie je dotknuté právo kupujúceho dohodnúť sa s predávajúcim na inom spôsobe platby, ak v súvislosti s tým kupujúcemu nebudú účtované žiadne ďalšie poplatky.

10.2. Kupujúci má právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu, a to do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Kupujúci má právo v rámci tejto lehoty tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom, ako je obvyklé pri nákupe v klasickom „kamennom“ obchode. Odskúšať však neznamená začať tovar používať a následne ho vrátiť predávajúcemu.

10.3. Kupujúci môže u predávajúceho uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči alebo prostredníctvom formulára na odstúpenie od zmluvy zaslaného na adresu Ing. Peter Bočan – VIVIDO, Račianska 13152/69B, 831 02 Bratislava – Nové Mesto. Formulár na odstúpenie od zmluvy je možné stiahnuť na tomto mieste: Formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy

10.4. Kupujúci je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať naspäť alebo odovzdať predávajúcemu tovar spolu s príslušenstvom vrátane dokumentácie, a to na adresu: Ing. Peter Bočan – VIVIDO, Račianska 13152/69B, 831 02 Bratislava – Nové Mesto. Tovar smie byť použitý iba v takom rozsahu, v akom môže spotrebiteľ vyskúšať tovar v kamennom obchode a tovar nesmie byť poškodený.

10.5. Kupujúci môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy. Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak kupujúci zašle oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy predtým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.

10.6. Po odstúpení od zmluvy predávajúci vráti kupujúcemu všetky platby, ktoré kupujúci preukázateľne uhradil v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru. Predávajúci však nie je povinný uhradiť kupujúcemu dodatočné náklady, ak si kupujúci zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil kupujúci, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Platby budú kupujúcemu vrátené do 14 dní odo dňa, keď bude predávajúcemu doručené oznámenie kupujúceho o odstúpení od kúpnej zmluvy. Úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký použil kupujúci pri svojej platbe, ak sa kupujúci nedohodne s predávajúcim na inom spôsobe platby, ak v súvislosti s tým kupujúcemu nebudú účtované žiadne ďalšie poplatky.

10.7. Predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu všetky platby podľa týchto všeobecných obchodných podmienok predtým, ako mu je tovar od kupujúceho doručený alebo kým doručenie kupujúci nepreukáže. Platba za zakúpený tovar bude teda predávajúcim uhradená až po doručení vráteného tovaru naspäť alebo po predložení dokladu o tom.

10.8. V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý je použitý alebo poškodený, prípadne je hodnota tovaru znížená v dôsledku takého zaobchádzania s ním, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru, má predávajúci voči kupujúcemu nárok na náhradu škody vo výške hodnoty opravy tovaru a uvedenia tovaru do pôvodného stavu.

10.9. Kupujúci znáša priame náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu. Predpokladaný odhad týchto nákladov je v závislosti od veľkosti, hmotnosti tovaru, vzdialenosti, odkiaľ sa uskutočňuje vrátenie tovaru a od cien, za ktoré kupujúcim vybraný prepravca poskytuje svoje služby.

10.10. Kupujúci nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy, ak je jej predmetom:

10.10.1. predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy,

10.10.2. predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,

10.10.3. predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,

10.10.4. predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,

10.10.5. predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,

10.10.6. predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil,

10.10.7. predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale,

10.10.8. poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.

 

Článok XI.

Vyhlásenia

11.1. Kupujúci odoslaním záväznej objednávky potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s ustanoveniami kúpnej zmluvy vrátane VOP a ZRP, pričom tieto sú pre neho formulované zrozumiteľne.

11.2. Kupujúci odoslaním záväznej objednávky potvrdzuje, že v rámci predzmluvných rokovaní s predávajúcim nebolo podstatným spôsobom narušené jeho ekonomické správanie sa, že zo strany predávajúceho neboli aplikované žiadne neprimerané vplyvy, ktoré by významne obmedzili schopnosť kupujúceho urobiť kvalifikované rozhodnutie a kupujúci nebol uvedený žiadnym spôsobom do omylu.

11.3. Kupujúci odoslaním záväznej objednávky potvrdzuje, že rozhodnutie o obchodnej transakcii podľa kúpnej zmluvy bolo prijaté na základe úplného dostatku informácií, rozhodnutie je jeho slobodným a kvalifikovaným rozhodnutím, že sloboda výberu predmetu kúpy nebola žiadnym spôsobom zo strany predávajúceho negatívnym spôsobom ovplyvnená/ obmedzená.

11.4. Kupujúci odoslaním záväznej objednávky potvrdzuje, že sa sám informoval a súčasne bol predávajúcim pred uzatvorením kúpnej zmluvy v plnom rozsahu, úplne, jasne, jednoznačne, presne a pravdivo informovaný o celej obchodnej transakcii, o vlastnostiach, parametroch, náležitostiach predmetu kúpy, jeho povahe, hlavných znakoch/ hlavných vlastnostiach tovaru, tieto mu v plnom rozsahu bez výhrad vyhovujú, o spôsobe použitia predmetu kúpy, o nebezpečenstve, ktoré vyplýva z jeho nesprávneho použitia, ďalej o tom, ako a za akých podmienok predmet kúpy kupuje, o podmienkach stanovenia výšky kúpnej ceny/ o celkovej konečnej cene tovaru ako aj o nákladoch na dopravu, dodanie, poštovné, o spôsobe ich zaplatenia, platobných podmienkach, dodacích podmienkach, o lehote, do ktorej sa predávajúci zaväzuje dodať tovar, o postupoch uplatňovania a vybavovania reklamácií, sťažností a podnetov spotrebiteľov, o zodpovednosti predávajúceho za vady tovaru, o uplatnení všetkých práv kupujúceho zo záväzkového vzťahu vo vzťahu k predmetu kúpy, o práve spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy, o podmienkach, lehote a postupe pri uplatňovaní práva na odstúpenie od zmluvy, o prípadnej povinnosti spotrebiteľa uhradiť predávajúcemu cenu za skutočne poskytnuté plnenie. Zmluvné strany si nezamlčali ani neopomenuli žiadne podstatné informácie ani iné údaje ohľadom skutočností uvedených v tomto bode.

11.5. Kupujúci/ spotrebiteľ potvrdzuje, že ho predávajúci oboznámil so všetkými právami spotrebiteľa najmä nasledujúcimi: právo na výrobky a služby v bežnej kvalite, právo na uplatnenie reklamácie, podmienky a spôsob reklamácie, kde možno reklamáciu uplatniť, vykonávanie záručných opráv, právo na náhradu škody, právo na informácie, na ochranu zdravia, bezpečnosti a ekonomických záujmov a právo na podávanie podnetov a sťažností orgánom dozoru a kontroly pri porušení zákonom priznaných práv spotrebiteľa.

11.6. Predávajúci vyhlasuje, že účelom e-shopu www.vivido.cz je hlavne predaj a nákup tovaru na zberateľské účely. Predávajúci nepodporuje žiadne hnutie smerujúce k potláčaniu základných ľudských práv a slobôd a žiadnym spôsobom k takýmto hnutiam nevyjadruje sympatiu. Predávajúci neschvaľuje a odsudzuje akékoľvek konanie, ktoré spočíva v podnecovaní nenávisti, násilia alebo odlišného zaobchádzania voči skupine či jednotlivcovi pre ich špecifickú vlastnosť (napr. príslušnosť k niektorej rase, národu, farbe pleti, pôvod, náboženské vyznanie a pod.). Tovar, ponúkaný na e-shope, pri ktorom by mohli byť použité písomné, grafické, obrazové vyhotovenia vyhodnotené ako materiály majúce extrémistický charakter, sú určené len a výlučne na zberateľské účely a ich použitie na propagačné účely je zakázané. Kupujúci vyhlasuje, že v prípade, ak predmetom kúpy bude takýto tovar, tak ho obstaráva na zberateľské účely čisto pre seba a nebude a ani nie je uzrozumený s tým, že by takýmto zakúpeným tovarom akýmkoľvek spôsobom mal alebo mohol pôsobiť na iné osoby. V prípade pochybností o použití tovaru v rozpore s týmto dojednaním si predávajúci vyhradzuje právo odstúpiť od kúpnej zmluvy.

 

Článok XII.

Ostatné služby

12.1. Na stránke vivido.cz môžete využiť aj nasledovné služby:

12.1.1. Výkup: Uvedená služba slúži na výkup zberateľských predmetov. V prípade záujmu o predaj je potrebné vyplniť a odoslať formulár „VÝKUP“ na úvodnej stránke webu. Predávajúci (v tomto prípade ako potencionálny kupujúci) následne kontaktuje ponúkajúceho a prípadná kúpna zmluva, uzatvorená na základe služby Výkup, bude predmetom individuálnej dohody.

12.1.2. Dopyt: Predávajúci je pripravený ponúknuť kupujúcim aj iné tovary/ zberateľské predmety, ako sú aktuálne v ponuke e-shopu. V prípade ak kupujúci nenájde na e-shope položku, o ktorú má záujem. Môže kontaktovať predávajúceho s konkrétnym dopytom. V takomto prípade je potrebné vyplniť a odoslať formulár „DOPYT“ na úvodnej stránke webu. V prípade, ak bude na základe služby Dopyt uzatvorená kúpna zmluva, bude jej obsah a podmienky dojednané individuálne medzi predávajúcim a kupujúcim s tým, že tieto VOP a ZRP sa primerane vzťahujú aj na takto individuálne uzatvorenú kúpnu zmluvu.

12.1.3. Poradenstvo: Predávajúci poskytuje poradenstvo v oblasti zberateľstva (napr. ako doplniť a zhodnotiť zbierku zberateľských predmetov, taktiež poradenstvo pri ocenení zbierok či jednotlivých zberateľských predmetov a pod.). V takomto prípade je potrebné vyplniť a odoslať formulár „PORADENSTVO“ na úvodnej stránke webu. Samotné poskytnutie služby je predmetom individuálnej dohody so záujemcom o poskytnutie poradenstvo.

12.2. Samotné použitie vyššie uvedených formulárov „výkup“, „dopyt“ a „poradenstvo“ nie je predmetom žiadneho poplatku či odplaty. Tieto formuláre majú len kontaktný charakter a ich použitie má nezáväzný/ informatívny charakter. Akýkoľvek právny vzťah medzi predávajúcim a tretími osobami, ktorý vznikne na základe uvedených služieb, je predmetom následnej individuálnej dohody za individuálne dojednaných podmienok.

 

Článok XIII.

Alternatívne riešenie sporov

13.1. Kupujúci – spotrebiteľ je oprávnený využiť alternatívny spôsob riešenia sporov, a to tak, že sa obráti na predávajúceho so žiadosťou o nápravu v prípade, že nebol spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci na takúto žiadosť odpovie zamietavo, alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, má kupujúci-spotrebiteľ právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov. Subjektmi alternatívneho riešenia sporov sú orgány a oprávnené právnické osoby v zmysle § 3 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov, a to napr. Slovenská obchodná inšpekcia, pričom kupujúci – spotrebiteľ je oprávnený si vybrať subjekt alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov, na ktorý sa obráti. E-mailový kontakt na predávajúceho: info@vivido.cz. Kupujúci – spotrebiteľ pri podaní návrhu postupuje podľa § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov. Alternatívnym riešením sporov možno urovnať spor medzi kupujúcim – spotrebiteľom a predávajúcim vyplývajúci zo spotrebiteľskej zmluvy. Hodnota sporu, ktorý sa urovnáva alternatívnym riešením sporov, musí presahovať sumu 20,00 EUR.

13.2. Kupujúci – spotrebitelia sú oprávnení aplikovať platformu riešenia sporov online na riešenie svojich sporov v jazyku, ktorý si zvolia. Kupujúci – spotrebiteľ môže na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu RSO, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr.

 

Článok XIV.

Záverečné ustanovenia

14.1. Ak je kúpna zmluva uzatvorená v písomnej forme, akákoľvek jej zmena musí mať písomnú formu. Zmluvné strany sa dohodli, že komunikácia medzi nimi bude uskutočňovaná najmä prostredníctvom e-mailových správ alebo prostredníctvom listových zásielok.

14.2. Kúpna zmluva sa riadi Všeobecnými obchodnými podmienkami e-shopu www.vivido.cz platnými v čase jej uzatvorenia. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny všeobecných obchodným podmienok, pričom písomné oznámenie ich zmeny je splnené zverejnením na www.vivido.cz.

14.3. Vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa spravujú príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka, zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

14.4. Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú platné pre všetky prevádzkarne predávajúceho a sú platné od 04.04.2022