Reklamačný poriadok a záručné podmienky

REKLAMAČNÝ PORIADOK a ZÁRUČNÉ PODMIENKY

vzťahujúce sa na predaj a nákup tovaru v e-shope www.vivido.cz

 

Čl. I

Všeobecné ustanovenia 

1.1. Predávajúci, ktorým je Ing. Peter Bočan – VIVIDO, s miestom podnikania Račianska 13152/69B, 831 02 Bratislava – Nové Mesto, IČO : 54 188 474, zapísaný v Živnostenskom registri Okresného úradu Bratislava, číslo živnostenského registra: 110-306693, je ako podnikateľ prevádzkovateľom internetového obchodu vivido.cz (ďalej len „e-shop“). E-shop ponúka na predaj koncovým zákazníkom špecifický tovar, ktorý predstavujú zberateľské a úžitkové predmety (ďalej len „tovar“ alebo „predmet kúpy“). Predávajúci je podnikateľom zapísaným v živnostenskom registri príslušného registrového úradu, ktorý vykonáva podnikateľskú činnosť vo vlastnom mene, na vlastný účet, na svoje vlastné podnikateľské riziko.

1.2. Predávajúci zodpovedá za vady tovaru a kupujúci je povinný reklamáciu bezodkladne uplatniť u predávajúceho.

1.3. Pre vybavovanie reklamácií platí tento Reklamačný poriadok. Reklamačný poriadok a Záručné podmienky platia rovnako pre kupujúcich – fyzické osoby, ako aj pre kupujúcich fyzické osoby – podnikateľov a právnické osoby.

 

Čl. II

Zodpovednosť za vady a záručná doba

2.1. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predmet kúpy v okamihu, keď prechádza nebezpečenstvo škody na predmete kúpy na kupujúceho, a ktoré boli spôsobené porušením povinností predávajúceho. Povinnosti predávajúceho a práva kupujúceho vyplývajúce zo záruky za akosť tým nie sú dotknuté.

2.2. Predávajúci nezodpovedá za vady predmetu kúpy, o ktorých kupujúci v čase prevzatia predmetu kúpy vedel, alebo s prihliadnutím na okolnosti, za ktorých bol predmet kúpy odovzdaný a prevzatý, musel vedieť, okrem prípadu, ak sa vady týkajú takých vlastností predmetu kúpy, ktoré mal mať predmet kúpy podľa kúpnej zmluvy. Ak bol predmet kúpy vecou použitou, predávajúci nezodpovedá za vady predmetu kúpy vzniknuté jeho primeraným/ bežným použitím alebo opotrebením.

2.3. Záručná doba zakúpeného nového tovaru je 24 mesiacov a záručná doba zakúpeného použitého tovaru je 12 mesiacov. Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim. Chyba tovaru a nároky vyplývajúce z nej musia byť uplatnené do konca záručnej doby. Uplynutím záručnej doby zaniká právo na uplatnenie reklamácie.

2.4. Záručná doba sa predlžuje o časový úsek, počas ktorého kupujúci nemohol používať tovar z dôvodu jeho opravy.

2.5. V prípade výmeny tovaru za nový začne plynúť záručná doba znovu od prevzatia nového tovaru, ale iba na vymenený tovar, resp. jeho časť.

 

Čl. III

Reklamácia

3.1. Kupujúci má právo uplatniť si u predávajúceho záruku len na tovar, ktorý vykazuje vady, ktoré zavinil výrobca, dodávateľ alebo predávajúci, vzťahuje sa naň záruka a bol zakúpený u predávajúceho.

3.2. Počas záručnej doby má kupujúci právo na bezplatné odstránenie vady po predložení tovaru vrátane jeho príslušenstva.

3.3. Reklamácie vybavuje predávajúci písomne alebo elektronicky bezodkladne. Ak tovar vykazuje vady, kupujúci má právo uplatniť reklamáciu v prevádzkarni predávajúceho v zmysle 18 ods. 2 zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa tak, že doručí tovar na adresu Ing. Peter Bočan – VIVIDO, Račianska 13152/69B, 831 02 Bratislava (ak predávajúci neurčí inak – napr. dopraviť tovar priamo určenej osobe), a vyplní formulár na uplatnenie reklamácie, pričom ho doručí poštou spolu s reklamovaným tovarom alebo formulár na uplatnenie reklamácie doručí elektronicky. Pri uplatnení reklamácie je kupujúci povinný preukázať, že tovar bol zakúpený u predávajúceho a je v záručnej dobe (napríklad dokladom o zaplatení). Kupujúci je povinný presne označiť druh a rozsah vád tovaru. Reklamačné konanie tovaru, ktorý sa dá objektívne doručiť predávajúcemu, sa začína dňom, keď sú splnené súčasne nasledujúce podmienky:

3.3.1. doručenie vyplneného formulára na uplatnenie reklamácie,

3.3.2. doručenie reklamovaného tovaru vrátane príslušenstva.

3.4. Reklamačný formulár si môže kupujúci stiahnuť na tomto mieste: Reklamačný formulár. Začiatok reklamačného konania sa označuje ako deň uplatnenia reklamácie. V prípade akýchkoľvek nejasností sa kupujúci môže obrátiť na predávajúceho na telefónne číslo +421 910 999 398, prípadne na e-mail info@vivido.cz.

3.5. Predávajúci je povinný prijať reklamáciu v ktorejkoľvek svojej prevádzkarni, v ktorej je prijatie reklamácie možné, teda vo svojom mieste podnikania alebo u určenej osoby v zmysle ust. § 18 ods. 2 zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa. V mieste určenom na prijímanie reklamácií je predávajúci povinný zabezpečiť prítomnosť osoby poverenej vybavovať reklamácie.

3.6. Predávajúci alebo určená osoba vydá kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie tovaru vo vhodnej forme zvolenej predávajúcim, napr. vo forme mailu alebo v písomnej podobe, v ktorej je povinný presne označiť chyby tovaru.

3.7. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť kupujúcemu ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak kupujúci má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.

3.8. Ak kupujúci uplatní reklamáciu, predávajúci alebo ním poverený zamestnanec ho poučí o jeho právach. Podľa rozhodnutia kupujúceho, ktoré zo svojich práv v zmysle ust. § 622 a ust. 623 Občianskeho zákonníka uplatňuje, je predávajúci alebo určená osoba povinná určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitejších prípadoch do 3 dní od začiatku reklamačného konania, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru, najneskôr do 30 dní odo dňa začiatku reklamačného konania.

3.9. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie predávajúci alebo určená osoba reklamáciu vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar. O ukončení reklamačného konania a výsledku reklamácie informuje predávajúci kupujúceho formou dohodnutou medzi obidvoma zmluvnými stranami (e-mailom / doporučeným listom) a zároveň bude kupujúcemu spolu s tovarom doručený reklamačný protokol.

3.10. V prípade, ak kupujúci uplatnil reklamáciu tovaru počas prvých 12 mesiacov od uzavretia kúpnej zmluvy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe vyjadrenia znalca alebo stanoviska vydaného autorizovanou, notifikovanou alebo akreditovanou osobou alebo stanoviska určenej osoby (ďalej len „odborné posúdenie“). Bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemôže predávajúci od kupujúceho vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie tovaru ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením tovaru.

3.11. Ak kupujúci uplatnil reklamáciu výrobku po 12 mesiacoch od uzavretia kúpnej zmluvy a predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže kupujúci zaslať tovar na odborné posúdenie. V prípade, ak kupujúci tovar zašle na odborné posúdenie určenej osobe uvedenej v doklade o vybavení reklamácie, náklady odborného posúdenia tovaru, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak kupujúci odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za reklamovanú vadu tovaru, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia tovaru záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný kupujúcemu uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenej reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie tovaru, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.

Čl. IV

 Spôsoby vybavenia reklamácie

4.1. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia chyby vymeniť chybnú vec za bezchybnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

4.2. Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov:

4.2.1. odovzdaním opraveného tovaru,

4.2.2. výmenou tovaru,

4.2.3. vrátením kúpnej ceny tovaru,

4.2.4. vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru,

4.2.5. písomnou výzvou na prevzatie predávajúcim určeného plnenia,

4.2.6. odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru.

4.3. Ak ide o odstrániteľnú chybu tovaru, bude reklamácia vybavená v závislosti od rozhodnutia kupujúceho jedným z nasledujúcich spôsobov:

4.3.1. odstránením vady, alebo

4.3.2. predávajúci chybný tovar vymení.

4.4. Nárok na bezplatnú záručnú opravu zaniká:

4.4.1. ak kupujúci nepreukáže, že chybný tovar kúpil u predávajúceho,

4.4.2. neoznámením zjavných chýb pri prevzatí tovaru,

4.4.3. uplynutím záručnej doby tovaru,

4.4.4. mechanickým poškodením tovaru spôsobeným kupujúcim,

4.4.5. neodborným zaobchádzaním alebo zanedbaním starostlivosti o tovar,

4.4.6. poškodením tovaru náhodnou skazou a náhodným zhoršením,

4.4.7. neodborným zásahom, poškodením pri doprave, poškodením vodou, ohňom,

4.4.8. statickou či atmosférickou elektrinou alebo iným zásahom vyššej moci.

4.5. Ak ide o chybu, ktorú nemožno odstrániť, alebo o jednu viackrát opakovanú odstrániteľnú chybu, alebo o väčší počet rôznych odstrániteľných chýb, ktoré bránia tomu, aby mohol byť tovar riadne užívaný ako bez chyby, predávajúci vybaví v závislosti od rozhodnutia kupujúceho reklamáciu jedným z uvedených spôsobov:

4.5.1. výmenou tovaru za tovar iný,

4.5.2. v prípade, že predávajúci nemôže vykonať výmenu tovaru za iný, vybaví reklamáciu vrátením kúpnej ceny, t. j. vystavením dobropisu na chybný tovar.

4.6. Za viackrát opakovanú odstrániteľnú chybu sa považuje výskyt jednej odstrániteľnej chyby viac ako dvakrát. Za väčší počet rôznych odstrániteľných chýb sa považuje výskyt viac ako troch rôznych odstrániteľných chýb súčasne.

4.7. Vybavenie reklamácie sa vzťahuje len na chyby uvedené pri reklamácií. Predávajúci je povinný o spôsobe vybavenia reklamácie a o vybavení reklamácie kupujúcemu vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie prostredníctvom pošty, kuriérskej spoločnosti, alebo prostredníctvom e-mailu.

4.8. Ak predávajúci ukončí reklamačné konanie ako odôvodnené zamietnutie reklamácie, pričom kupujúci s rozhodnutím nesúhlasí, môže si kupujúci uplatniť svoje právo na odstránenie chyby tovaru prostredníctvom súdu.

 

Čl. V

Záverečné ustanovenia

5.1. Tento Reklamačný poriadok je platný pre všetky prevádzkarne predávajúceho a je platný od 04.04.2022